ss 2

Stefan Sandström

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Gör intresseanmälan

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp. Missbruket kan orsaka eller förvärra den psykiatriska problematiken och den psykiatriska problematiken ökar i sin tur risken för missbruk. Dubbeldiagnosen förvärrar både missbruket och de psykiska problemen och effekten av insatser kan gå förlorad om man inte behandlar missbruket och den psykiska sjukdomen parallellt.

Målet med dagen är att ge dig en teoretisk grund, dels beträffande missbruk och dels vad gäller svåra psykiska störningar. Dagen kommer även belysa området konflikter och konfliktmönster och då med fokus på sådana konflikter som, förutom att de i sig själva kan vara svårbemästrade, också riskerar att leda till våld.

Ur innehållet

  • Missbruk som självmedicinering
  • Missbruk och psykisk störning
  • Tidiga relationsstörningar inbegriper diagnoser som borderline, narcissism, antisociala störningar, psykoser m fl.
  • Anknytning och struktur – om grundläggande förhållningssätt som är nödvändiga i arbetet med denna klientgrupp
  • Hur kan vi handskas med symbiotiska beroendemönster som uppstår i arbetet mellan klienter och personal
  • Utagerande – en teori om utagerandet av vilken man kan förutsäga utagerandet och följa processen
  • Kommunikation, konflikt och konfliktmönster – berör såväl kommunikation och konflikter i vardagen, som upptakten till rena våldsincidenter

Målgrupp

Denna kurs vänder sig till dig som möter patienter, brukare och klienter med psykisk störning och samtidigt missbrukar.

Omfattning

Heldag

Kort om Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog. Han arbetar med utbildning, handledning och psykoterapi. Stefan är också författare till många böcker, bland andra Våld och hot i människovårdande yrken, (Liber 1996) och Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete (Gothia förlag 2007). Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/ Hans senaste bok ”Missbruk, trauma och samsjuklighet” kom ut i januari 2019.

Fler utbildningar med Stefan Sandström

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer.

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier.

Parasiterande personlighet

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning.

Tre typer av självskadebeteende

Självskadebeteende handlar handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar.