ss 2

Stefan Sandström

Stefan Sandström är leg psykolog och författare, verksam vid Sandström – psykologi & friskvård AB. Mer information om Stefan och hans verksamhet kan du hitta på http://www.spfab.se/ Stefan är också författare till många böcker, bland andra Hot och våld i vård omsorg och socialt arbete, Gothia förlag 2007 och Makten du har, Gothia förlag 2008.

Aktuella utbildningar

Att möta personer med dubbeldiagnos – missbruk och psykisk störning

Personer som lider av psykisk störning och samtidigt missbrukar är en extra utsatt grupp.

Lågaffektivt bemötande vid våld och hot

Förebyggande arbete kan reducera aggressiviteten hos klienter samt hur man kan göra detta även i akuta hotfulla situationer.

Missbruk, trauma och samsjuklighet

Vid missbruksproblematik förekommer det alltid samsjuklighet, vilket tydligt visas av vetenskapliga studier.

Parasiterande personlighet

En parasiterande personlighet är den som inte tar eget ansvar, utan ständigt utnyttjar andra personer och system för egen vinning.

Tre typer av självskadebeteende

Självskadebeteende handlar handlar om tre helt skilda fenomen med helt olika bakgrunder och helt olika behandlingar.